วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

วิสัยทัศน์


ไม่ว่าโลกอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เร็วเพียงใด ถ้าเด็กได้รับการฟูมฟักธรรมชาติของเด็ก ที่สงสัยต้องการเรียนรู้อยู่เป็นนิจ ต้องการและพยายามศึกษาสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยตัวเด็กเอง เด็กจะรักการเรียนรู้ สิ่งที่ผู้ใหญ่รอบตัวเด็กจะช่วยพัฒนาให้เด็กคือ การส่งเสริมให้เด็กๆรู้ว่าจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างไร ที่ไหน ด้วยวิธีใดบ้าง เพื่อเด็กจะได้มีทักษะที่จะเรียนรู้ไปได้ตลอดชีวิต (Learning to Learn) และจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างสิ่งเหล่านี้ให้แก่เด็ก เริ่มได้ตั้งแต่อนุบาล เช่นเดียวกันกับการเรียนรู้ การพัฒนาด้านอารมณ์ – สังคม คุณธรรม – จริยธรรม ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะสามารถดำรงชีวิตในโลกอนาคตได้อย่างดีมีความสุข

วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

เด็กวัยอนุบาล ต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ซึ่งในปัจจุบันได้มีวิจัยมากมายสนับสนุนว่า การพัฒนาควรเป็นลักษณะองค์รวม เพราะพัฒนาการทุกด้านต่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและส่งผลต่อกันและกัน เช่นเดียวกับการสอนทักษะวิชาต่างๆก็ต้องเป็นองค์รวมเช่นกันไม่แยกสอนเป็นรายวิชา

การพัฒนาเด็ก ต้องคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลควบคู่ไปด้วย อีกทั้งการให้ความรัก ความอบอุ่น แก่เด็กเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้เด็กรู้สึกมั่งคง ปลอดภัยและเรียนรู้ได้ดี และในขณะเดียวกันการพัฒนาทักษะ Executive Functions of the Brain (EF) จะช่วยให้เด็กเติบโตมีทักษะการคิดที่ดี สามารถโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ กรองข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ หาเหตุผลได้ดี อีกทั้งยังสามารถคิดยืดหยุ่น และยับยั้งชั่งใจได้ จะเห็นได้ว่าทักษะ EF มีความสำคัญต่อการดำรงตนในอนาคตเป็นอย่างมาก

วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

มีวิจัยและทฤษฎี มากมายที่บ่งบอกว่า เด็กจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อเด็กได้ลงมือกระทำ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะในด้านการเรียนรู้ทักษะวิชาต่างๆ หรือ การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม Active Learning เป็นหัวใจของการเรียนรู้ และกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กเรียนู้และพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมได้ดีที่สุดคือการเล่น กิจกรรมที่จัดให้เด็กต้องผสมผสานระหว่างกิจกรรมเสรีที่เด็กๆเลือกที่จะทำเอง กับกิจกรรมที่ครูเชิญชวนให้ทำ ทุกกิจกรรมเด็กต้องได้ลงมือกระทำเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเด็กเอง ครูใช้คำถามปลายเปิดกระตุ้นให้เด็กได้คิด ทดลอง และ สรุปสิ่งที่เรียนรู้ เด็กจะได้รับการปลูกฝังให้เข้าใจว่าการหาข้อมูลคำตอบของข้อสงสัยของเด็กๆนั้น ไม่ได้มีที่ในห้องเรียนหรือที่โรงเรียนเสมอไป ดังนั้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน การเชิญผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญมาตอบคำถามเด็ก การทัศนศึกษาเพื่อหาคำตอบและต่อยอดการเรียนรู้ของเด็ก จึงเป็นสิ่งที่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่จัดให้เด็กเป็นระยะๆ

โรงเรียน ไม่จัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดความรู้สำเร็จรูป แต่จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้ปฏิบัติได้ลงมือทำและเกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้น แล้วนำประสบการณ์มาคิดสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน หมดยุคสมัยของการเรียนรู้ที่ครูป้อนความรู้ให้ทุกอย่าง หมดยุคสมัยของการให้เด็กนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วเรียนจากครูและกระดานดำ และหมดยุคสมัยของการเรียนรู้เพื่อสอบด้วยเช่นกัน ด้วยวิธีการโบราณเหล่านั้น ไม่ได้ช่วยให้เด็กก้าวสู่โลกอนาคตได้อย่างมั่งคงอีกต่อไป

วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

การเรียนรู้ โดยใช้ภาษาไทยจะช่วยให้เด็กเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เด็กทุกคนอยู่ในประเทศไทยที่ทุกคนทุกหนทุกแห่งใช้ภาษาไทย เด็กจะสามารถใช้ภาษาไทยในการคิด การแสดงออกถึงความคิดของตนเองได้ดี แต่ขณะเดียวกันเด็กสามารถซึมซับภาษาที่สองได้เมื่อเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่จัดให้เด็กซึมซับภาษาอังกฤษทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการควบคู่กันไป แต่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ยังคงเป็นโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ไม่ใช่โรงเรียน bilingual

การเรียนรู้ที่ดีของเด็ก จะเริ่มจากการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง แล้วจึงโยงออกไปสู่สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็ก เด็กเรียนรู้ด้วยวิธีการเชื่อมโยง เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ เชื่อมโยงความคิดเดิมกับความคิดใหม่ เชื่อมโยงทุกสิ่งอย่างที่พบเห็นกับประสบการณ์เดิมของตนแล้วเด็กจึงจะค่อยๆทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ใหม่ เด็กจะเรียนรู้ได้ดีถ้าสิ่งที่กำลังเรียนรู้เกี่ยวข้องกันสิ่งที่ตนสนใจ และความสนใจของเด็กแต่ละคนแต่ละช่วงเวลามักจะไม่เหมือนกัน เด็กเรียนรู้ได้ดีถ้ากิจกรรมและการเรียนรู้ดำเนินไปสอดคล้องกับการรับรู้และการทำงานของสมอง การเสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรม ก็เช่นเดียวกัน ต้องดำเนินไปอย่างมีเหตุมีผล เด็กมีโอกาสเรียนรู้และปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน การเรียนรู้อะไรก็ตามเด็กต้องได้ปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม

วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

การพัฒนาเด็ก ต้องเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับบุคคลใกล้ตัวเด็ก ทั้งผู้ปกครอง ชุมชน และครู เพื่อให้ดำเนินไปอย่างสอดคล้องและช่วยเหลือกัน ครูและผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ได้ศึกษาติดตามทุกย่างก้าวด้านวิชาการตลอดเวลา และยึดมั่นที่จะดำเนินการบริหารจัดการเพื่อให้เด็กของเราพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมไปสู่ศักยภาพสูงสุดของเด็กแต่ละคน และการมีส่วนร่วมพัฒนานักเรียนของผู้ปกครองเป็นสิ่งที่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110

โทรศัพท์: (0) 2 249-0081-3
แฟกซ์: (0) 2 249-4001

ติดตามเราได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เส้นทาง

แผนที่โรงเรียน : คลิกดูแผนที่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เยี่ยมชมเว็บไซต์

เว็บไซต์
© 2024 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
SEO Services Supplied by Bangkok Digital Services