การเรียนรู้ STEAM Education

การเรียนรู้ STEAM Education


STEAM Education คืออะไร

STEAM Education เป็นแนวคิดการศึกษาที่ต่อยอดการศึกษาแบบ STEM Education เพื่อเน้นการใช้วิทยาการทางศิลป์ให้มากขึ้น STEAM หมายถึง Science วิทยาศาสตร์ Technology เทคโนโลยี Engineering วิศวกรรมศาสตร์ Arts ศิลปกรรมศาสตร์ และ Math คณิตศาสตร์ ซึ่งวิชาการทั้ง 5 นี้ เด็กๆได้พบเห็นเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆอยู่แล้วทุกวัน เด็กๆมีความสนใจตามธรรมชาติของเด็กๆเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก และทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเด็กล้วนแต่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ STEAM โดยเด็กๆไม่รู้ตัว การเรียนรู้ของเด็กจะเป็นลักษณะองค์รวมไม่แยกเป็นรายวิชา และเรียนรู้โดยการสังเกต สำรวจ สืบค้น คาดคะเน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ตั้งสมมติฐาน พยากรณ์ ทดลอง แก้ปัญหา เกี่ยวกับสิ่งต่างๆและเหตุการณ์ที่เด็กๆพบเจอในสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และชีวิตประจำวันของเด็กๆ การส่งเสริมทักษะเหล่านี้ให้เด็กจะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างสนใจและมีเหตุมีผล STEAM เป็นเพียงการกำหนดชื่อให้กับสิ่งที่ครูและเด็กทำกันอยู่แล้ว มีปรากฏในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัยที่มีคุณภาพ STEAM Education เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรซึ่งจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ภาษา สติปัญญาด้านอื่นๆ เด็กๆจะเรียนรู้ STEAM ในบริบทของความเป็นไทย และเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วย

การเพิ่ม Arts เข้าไปใน STEAM Education ก็เพื่อเน้นให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้น การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดำรงชีวิตในอนาคต นวัตกรรมใหม่ๆจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าผู้คิดนวัตกรรมไม่มีทักษะความคิดสร้างสรรค์พอเพียง แต่ละวิชาของ STEAM มีหลักการและมุ่งเน้นทักษะที่เหมือนกัน ได้แก่ การรวบรวมและใช้หลักฐานที่ปรากฎสร้างองค์ความรู้และแก้ปัญหา การเรียนรู้ STEAM เกิดขึ้นทุกวันอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเด็กๆได้สำรวจ เล่น และทดลองสิ่งใหม่ๆ เด็กที่มีโอกาสสำรวจสืบค้นโลกรอบตัว เด็กจะเรียนรู้และทดลองทักษะและทฤษฎีของ STEAM วิจัยได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ชัดเจนระหว่างประสบการณ์ของ STEAM ในวัยเด็กเล็ก และความสำเร็จในการเรียนรู้ต่อไปในโรงเรียนประถมและมัธยม การเรียนรู้ STEAM ดำเนินโดยการให้เด็กเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 กับสิ่งต่างๆรอบตัว ซึ่งเด็กๆทำอยู่แล้วตามธรรมชาติของเด็ก การส่งเสริมทักษะ STEAM คือการจัดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ รวมทั้งจัดหาสื่อที่ส่งเสริมการสำรวจ สืบค้น และค้นพบสิ่งต่างๆ และในขณะเดียวกันเด็กๆจะได้รับการพัฒนาความมั่นใจในตนเอง รู้จักถามคำถาม คาดคะเน และหาคำตอบด้วยตัวเด็กเอง

Brain Building for STEAM in preschool
การพัฒนาสมองด้วย STEAM ในระดับอนุบาลหรือปฐมวัย

STEAM สอนอะไร?


คลิกเล่นวิดีโอ
STEAM CHALLENGE : Build A Bridge

STEAM CHALLENGE : Build A Bridge


วิทยาศาสตร์


คือ การสังเกต การทดลอง การทำนายล่วงหน้า การแบ่งปันข้อมูลและสิ่งที่ค้นพบ ถามคำถาม และสงสัยว่าสิ่งต่างๆทำงานอย่างไร เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติรอบตัวเรา

การเรียนรู้ STEAM Education
การเรียนรู้ STEAM Education

เทคโนโลยี


คือการใช้เครื่องมือ ริเริ่ม บ่งชี้ปัญหา รู้ปัญหา และทำให้สิ่งต่างๆทำงานได้

วิศวกรรมศาสตร์


คือการแก้ปัญหาโดยใช้สื่อวัสดุต่างๆหลากหลาย ออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่ใช้การได้เพื่อแก้ปัญหา ทำให้ดีขึ้น

การเรียนรู้ STEAM Education
การเรียนรู้ STEAM Education

ศิลปะศาสตร์


คือการคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรมใหม่ๆ พัฒนาสิ่งใหม่ๆผ่านศิลปะสร้างสรรค์แขนงต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการวาด การสร้างงานศิลปะต่างๆ ดนตรีและการเคลื่อนไหว และภาษา

คณิตศาสตร์


คือการจัดเรียงลำดับ (1,2,3,4...) patterning (เกี่ยวกับการทำ pattern เช่น 1, 2, 1, 2, 1, 2... ) เป็นการสำรวจรูปร่างรูปทรงต่างๆ ( สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ปิรามิด ลูกบาศก์ ทรงกลม ฯลฯ) ปริมาณและปริมาตร (ใส่ได้มากขึ้นหรือน้อยลง) และขนาด (ใหญ่กว่า น้อยกว่า) เป็นต้น

การเรียนรู้ STEAM Education

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110

โทรศัพท์: (0) 2 249-0081-3
แฟกซ์: (0) 2 249-4001

ติดตามเราได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เส้นทาง

แผนที่โรงเรียน : คลิกดูแผนที่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เยี่ยมชมเว็บไซต์

เว็บไซต์
© 2024 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
SEO Services Supplied by Bangkok Digital Services