เป้าหมายโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

เป้าหมาย


หลักสำคัญของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ จะมุ่งเน้นให้เด็กได้รับการพัฒนาไปตามศักยภาพความถนัดและความสามารถของแต่ละคน เด็กจะมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นจะช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

ซึ่งนำมาสู่เป้าหมาย 6ข้อ ของโรงเรียน ดังนี้ คือ

เป้าหมายโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
เป้าหมายโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

1

เด็กได้รับการพัฒนา ไปได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน

ตามวัย วุฒิภาวะ ความถนัด และขอบข่ายความสามารถ อย่างเหมาะสม 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดังนี้คือ

 • ด้านร่างกาย

  ช่วยให้เด็กๆ ได้เพิ่มพูนทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็ก และมีความมั่นใจในตนเองเมื่อเคลื่อนไหวและใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งรู้จักที่จะดูแลตนเองให้ปลอดโรค และอันตรายต่างๆ
 • ด้านอารมณ์

  ช่วยให้เด็กๆ ได้มีประสบการณ์ในการได้รับความสำเร็จอยู่เสมอ อันจะทำให้เกิดความรู้สึกภูมิใจในตนเอง และมีความมั่นใจในตนเอง รวมถึงมีทัศนคติที่ดีเป็นบวกในการดำเนินชีวิต กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้เด็กมีความสุข ร่าเริง และต้องการเรียนรู้
 • ด้านสังคม

  ช่วยให้เด็กๆ รู้สึกว่าโรงเรียนน่าอยู่ ปลอดภัย และสามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเสมอ อีกทั้ง รู้จักวัฒนธรรมประเพณีไทย เรียนรู้ที่จะเคารพและยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล
 • ด้านสติปัญญา

  ช่วยให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมั่นใจ โดยให้โอกาสเด็กๆได้สำรวจ ได้คิด ได้ลองปฏิบัติตามความคิดเห็นของตนและได้มีประสบการณ์ของการประสบผลสำเร็จ โดยช่วยให้เด็กๆ มีทักษะการเรียนรู้ เช่น มีความสามรถที่จะแก้ปัญหา ถามคำถาม และใช้คำพูดอธิบายความคิด การสังเกต และความรู้สึกของตนเอง อีกทั้ง ช่วยพัฒนาทักษะการคิดให้เด็กๆ อย่างครอบคลุม รวมถึง สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ

2

เด็กได้รับการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย

ของหลักสูตร 6 ด้าน คือ

 • พัฒนาด้านบุคลิกภาพ อารมณ์-จิตใจ และสังคม
 • พัฒนาด้านการสื่อสาร ภาษา และการอ่านเขียน
 • พัฒนาด้านคณิตศาสตร์
 • พัฒนาด้านความรู้ และความเข้าใจในโลกรอบตัว
 • พัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์
 • พัฒนาด้านร่างกาย
เป้าหมายโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
เป้าหมายโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

3

เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 • ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
 • กล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็ก แข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน
 • มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
 • ชื่นชม และแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
 • มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
 • มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
 • อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข
 • ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
 • มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
 • มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
 • มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

4

เด็กได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานความเชื่อ

ตามปรัชญาของ โรงเรียน อนุบาลกุ๊กไก่ คือ

 • เด็กแต่ละคนแตกต่างกันออกไป มีวิธีเรียนรู้ และช่วงเวลาของการพัฒนาการแต่ละขั้นตอนของเด็กต่างกัน
 • การเรียนรู้ของเด็ก ควรดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
 • เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุด ผ่านการทำกิจกรรม ประสบการณ์ตรง การสำรวจ และการพูด
 • เด็กต้องมีประสบการณ์ ในการได้รับความสำเร็จ
 • เด็กต้องได้รับการช่วยเหลือให้สามารถควบคุมตนเอง และสถานการณ์ได้ตามวัย
 • เด็กจะพัฒนาไปได้ด้วยดีในทุกด้าน ผู้ใหญ่ต้องสนับสนุนและมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก
เป้าหมายโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
เป้าหมายโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

5

ผู้ปกครองและชุมชน
รับทราบถึงการเรียนรู้

และประสบการณ์ที่เด็กได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

6

ครูใฝ่รู้และศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110

โทรศัพท์: (0) 2 249-0081-3
แฟกซ์: (0) 2 249-4001

ติดตามเราได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เส้นทาง

แผนที่โรงเรียน : คลิกดูแผนที่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เยี่ยมชมเว็บไซต์

เว็บไซต์
© 2024 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
SEO Services Supplied by Bangkok Digital Services