พันธกิจโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

พันธกิจ


โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กนักเรียนของเราอย่างเป็นองค์รวมในทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์-สังคม และสติปัญญา เด็กนักเรียนของเราจะเติบโตที่โรงเรียนอย่างรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และไว้วางใจ ความรู้สึกเหล่านี้จะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจ และราบรื่น เด็กนักเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ จะได้รับการพัฒนาให้มีความเชื่อมั่นในตนเองตามวัย กล้าพูด กล้าแสดง สามารถแสดงออกความรู้สึกและความคิดเห็นได้ สามารถเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ได้อย่างมีเหตุมีผลตามวัย มีโอกาสอย่างต่อเนื่องที่จะแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้หลายรูปแบบและได้รับการเสริมทักษะให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามวัย สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ได้ดี กล้าที่จะรับประสบการณ์ใหม่ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งวิธีการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้เด็กรักการเรียนรู้

พันธกิจโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กนักเรียนของเราอย่างเป็นองค์รวมในทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์-สังคม และสติปัญญา เด็กนักเรียนของเราจะเติบโตที่โรงเรียนอย่างรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และไว้วางใจ ความรู้สึกเหล่านี้จะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจ และราบรื่น เด็กนักเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ จะได้รับการพัฒนาให้มีความเชื่อมั่นในตนเองตามวัย กล้าพูด กล้าแสดง สามารถแสดงออกความรู้สึกและความคิดเห็นได้ สามารถเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ได้อย่างมีเหตุมีผลตามวัย มีโอกาสอย่างต่อเนื่องที่จะแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้หลายรูปแบบและได้รับการเสริมทักษะให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามวัย สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ได้ดี กล้าที่จะรับประสบการณ์ใหม่ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งวิธีการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้เด็กรักการเรียนรู้

นักเรียนอนุบาลกุ๊กไก่จะได้รับการฟูมฟักให้รู้สึกดีต่อตนเอง รู้อารมณ์ของตนเองและรู้ว่าจะแสดงออกอารมณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมได้อย่างไร โรงเรียนส่งเสริมความมั่นใจในตนเองให้แก่เด็ก ด้วยเหตุผลว่าเมื่อเด็กมีความมั่นใจในตนเอง รู้จักและมีความภูมิใจในตนเองแล้ว เด็กจะสามารถรู้เขารู้เราได้ดี สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์และความต้องการของตนเองและผู้อื่นได้ดี สามารถรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น รวมถึงสังคม และสิ่งแวดล้อมได้ตามวัยอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนอนุบาลกุ๊กไก่เติบโตในประเทศไทย และจะได้รับการปลูกฝังให้เข้าใจ รู้วิธี และปฏิบัติตามขนมธรรมเนียมวัฒนธรรรมไทยได้อย่างภาคภูมิใจ

นักเรียนอนุบาลกุ๊กไก่จะได้รับการวางรากฐานเบื้องต้นของทักษะวิชาต่างๆมากมายอย่างเป็นองค์รวมไม่แยกรายวิชา เช่น ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา รวมทั้งจะสามารถซึมซับภาษาอังกฤษจากการมีปฏิสัมพันธ์กับครูเจ้าของภาษาในห้องเรียนเป็นระยะๆด้วย

ทั้งหมดนี้ เด็กๆจะเรียนรู้ผ่านการเล่นและกิจกรรมต่างๆที่เด็กได้ลงมือกระทำการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการทำศิลปะและประดิษฐ์ตามความคิดของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ได้รับการฝึกฝนให้สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ผ่านการร่วมมือ เล่น และทำกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มเพื่อนและครู ครูจะฟูมฟักความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆ และเชื่อมโยงการเรียนรู้กับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เด็กจะได้สังเกต สำรวจ ถามคำถาม และหาคำตอบด้วยตนเอง เด็กเรียนรู้ได้อย่างลุ่มลึกและมีประสิทธิภาพผ่านการมีประสบการณ์ตรง เด็กๆจะเรียนรู้ที่จะแสดงออกซึ่งความรู้และความรู้สึกอย่างเป็นระบบ ทั้งทางการพูด การเคลื่อนไหว ดนตรี บทบาทสมมติ ศิลปะ การเล่าเรื่อง ฯลฯ เด็กๆได้เคลื่อนไหวทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เด็กจะสนใจเรียนรู้ได้นานถ้าสิ่งที่กำลังเรียนรู้เชื่อมโยงกับตัวเด็กเอง ประสบการณ์เดิมของเด็ก และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็ก

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่จัดให้เด็กๆได้เล่นตามมุม และฐานกิจกรรมในห้องเรียนตามรูปแบบที่ปรับมาจากวิธีการจัดศูนย์การเรียนรู้ของ Creative Curriculum และเน้นการพัฒนาทักษะต่างๆให้แก่เด็กมากกว่าเนื้อหา เด็กจะดำเนินการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ที่โรงเรียนกำหนดตลอดปีการศึกษา และวิธีการแบบ Project Approach ปีละครั้งซึ่งใช้เวลาประมาณ 7 สัปดาห์ โรงเรียนเชื่อว่าเด็กจะต้องรู้ว่าเมื่อสนใจอะไรเด็กจะเรียนรู้หาข้อมูลนำมาพิจารณาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างไร ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และการไปแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชน ดังนั้น โรงเรียนจัดให้เด็กได้เรียนรู้จากบุคคลในชุมชน ผู้ปกครอง และจัดให้เด็กได้ไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ ทั้งนี้มาก – น้อยตามความเหมาะสมและวัยของเด็ก โรงเรียนมุ่งเน้นเสริมสร้างให้เด็กพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว กิจกรรม Sensory Art อย่างสม่ำเสมอ เด็กจะรู้จักใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างเหมาะสมกับทุกกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสมองและการเรียนรู้

นอกจากการพัฒนาเด็กแล้วโรงเรียนยังมุ่งเน้นให้ความรู้และวิทยาการใหม่ๆให้แก่ครูอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความรู้ ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก โรงเรียนให้ความสำคัญกับการสื่อสารให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กที่ โรงเรียน และมีช่องทางการสื่อสารกับครูและโรงเรียนได้หลายช่องทาง เพื่อทุกฝ่ายสามารถร่วมกันส่งเสริมพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กให้ “ใฝ่รู้ คิดสร้างสรรค์ รู้เขารู้เรา และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย”

พันธกิจ 7ข้อ ของโรงเรียน ดังนี้ คือ


พันธกิจโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

1

ดำเนินการจัดการ และบริการสิ่งแวดล้อม

ให้ดีที่สุดเพื่อเด็กจะได้พัฒนาได้ทั้ง 4 ด้าน คือ อารมณ์-จิตใจ สังคม ร่างกาย และสติปัญญา

2

ดำเนินการจัดทำและบริหารหลักสูตร

ให้เด็กได้พัฒนาทักษะตามเป้าหมายหลัก 6 ด้าน คือ พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางอารมณ์ จิตใจ และสังคม

พัฒนาทักษะในการสื่อสารทางภาษาและการอ่าน-เขียน พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ พัฒนาความรู้และความเข้าใจในโลกรอบตัว พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทางร่างกาย โดยยึดหลักการตามปรัชญาของโรงเรียน

พันธกิจโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
พันธกิจโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

3

ดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็ก

และส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ

4

ดำเนินการตามแผนพัฒนาของโรงเรียน

เพื่อให้เด็กได้ประโยชน์สูงสุด

พันธกิจโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
พันธกิจโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

5

ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่าง บ้านและโรงเรียน และจัดให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน

6

ดำเนินการเผยแพร่ให้ความรู้

ผู้ปกครอง บุคลากร และชุมชน รวมทั้งดำเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
พันธกิจโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

7

ดำเนินงานในการพัฒนาครูและบุคลากร

ให้ใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110

โทรศัพท์: (0) 2 249-0081-3
แฟกซ์: (0) 2 249-4001

ติดตามเราได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เส้นทาง

แผนที่โรงเรียน : คลิกดูแผนที่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เยี่ยมชมเว็บไซต์

เว็บไซต์
© 2024 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
SEO Services Supplied by Bangkok Digital Services