เอกสารในการสมัครเรียน


โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
โทร. 02-249-0081-3

เรียน ท่านผู้ปกครอง

ทางโรงเรียนเข้าใจดีว่าใบสมัครนั้นค่อนข้างยาวและละเอียด แต่ถึงอย่างไรก็ดีทางโรงเรียนต้องขอความกรุณาท่านผู้ปกครองได้โปรดกรอกใบสมัครนี้อย่างละเอียดทุกแผ่น ด้วยเหตุว่าการที่ท่านนำบุตรหลานของท่านมาฝากคุณครู ซึ่งไม่เคยรู้จักใกล้ชิดเด็กของท่านมาก่อนนั้น ย่อมเป็นการยากที่คุณครูจะเข้าใจเด็กได้ดี ดังนั้นหากท่านสามารถให้ข้อมูล โดยละเอียดแก่ทางโรงเรียนแล้วครูก็จะสามารถเข้าใจและรู้จักเด็กแต่ละคนได้ดียิ่งขึ้น สามารถให้การอบรมดูแลอย่างราบรื่นถูกต้องและยังสามารถช่วยให้เด็กปรับตัวเข้ากับโรงเรียนได้ดีและเร็วขึ้น เข้ากับครูและเพื่อนได้เร็วขึ้นอีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
ด้วยความนับถืออย่างสูง
วิวรรณ สารกิจปรีชา
ผู้อำนวยการเอกสารประกอบการสมัคร
  • สูติบัตร (สำเนาถ่ายเอกสาร)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร)
  • ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม(ถ้ามี)
  • รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

Kukai Kindergarten School

3810 Rama 4 Road, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok, 10110

Call: (0) 2 249-0081-3
Fax: (0) 2 249-4001

Follow us on

For more information

Location

School map : Click

Privacy policy

Visit

website
© 2020 Kukai Kindergarten School
SEO Services Supplied by Bangkok Digital Services