“มะพร้าวช่วยพัฒนาสมอง”


ทุกท่านคงทราบดี ถึงประโยชน์ของมะพร้าว ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในทุกส่วน แต่สิ่งที่ทุกท่านอาจไม่ทราบคือ มะพร้าวสามารถใช้พัฒนาสมองได้ แต่จะมีวิธีการใช้อย่างไร หรือพัฒนาสมองอย่างไร คงต้องติดตามอ่านให้จบ แล้วท่านจะพบกับคำตอบ
การเรียนรู้อย่างลุ่มลึกในสิ่งที่สนใจ เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach ของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ โดยการบริหารของครูไก่ วิวรรณ สารกิจปรีชา ที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม มุ่งหวังให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กตามวัย และเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน จึงเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจและลงมือทำด้วยตนเอง และเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปะศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEAM) เพื่อให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม

Project Approach เรื่องมะพร้าว “มะพร้าวช่วยพัฒนาสมอง”
Project Approach เรื่องมะพร้าว “มะพร้าวช่วยพัฒนาสมอง”

เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ได้เริ่มต้นกิจกรรม Project Approach ในระยะที่ 1 โดยการช่วยกันเสนอและเลือกหัวข้อเรื่องที่สนใจ ซึ่งในปีนี้มีหัวข้อเรื่องที่เสนอมาทั้งหมด 8 เรื่อง ได้แก่ หุ่นยนต์ ไดโนเสาร์ มันฝรั่ง กล้วย ส้ม ข้าวโพด กระต่าย และมะพร้าว ซึ่งแต่ละคนต่างมีเหตุผลในการเลือก เช่น น้องเทมส์ “เทมส์ชอบกล้วยเพราะว่ารู้จักกล้วยไข่” น้องอัญญ่า “อัญญ่าชอบมะพร้าว อัญญ่าจะทำขนม” ซึ่งเรื่องที่มีเด็กสนใจมากที่สุด คือ “มะพร้าว” จึงตกลงกันตามแนวทางประชาธิปไตยเลือกเรื่องนี้เพื่อเรียนรู้ในปีนี้ ซึ่งจะใช้เวลาในการเรียนรู้ 6 สัปดาห์ เพื่อหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับมะพร้าวให้ครบทุกประเด็น

การถ่ายทอดประสบการณ์เดิม ของเด็ก ๆ เกี่ยวกับมะพร้าว เป็นกิจกรรมแรก ๆ ที่เด็กได้ทำ ทั้งการวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ การประดิษฐ์จากเศษวัสดุ และการบอกเล่า และได้ช่วยกันตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัย สรุปเป็น Web ได้ 6 ประเด็น ได้แก่ มะพร้าวคืออะไร มีมะพร้าวอะไรบ้าง มะพร้าวมาจากไหน มะพร้าวเอาไปทำอะไรได้บ้าง ใครกินมะพร้าวบ้าง มะพร้าวมีประโยชน์หรือโทษอย่างไร โดยเด็ก ๆ ได้เสนอวิธีการที่จะใช้ในการสืบค้นเพื่อหาคำตอบ เช่น น้องแพรไหม “แพรไหมจะไปถามคุณพ่อเรื่องมะพร้าว” น้องกุนต์ “ไปดูหนังสือมะพร้าว” เป็นต้น

Project Approach เรื่องมะพร้าว “มะพร้าวช่วยพัฒนาสมอง”
Project Approach เรื่องมะพร้าว “มะพร้าวช่วยพัฒนาสมอง”

ในระยะที่ 2 ของกิจกรรม เป็นการสืบค้นข้อมูลของเด็ก ๆ เพื่อหาความหมายของมะพร้าว ซึ่งได้ลงมือหาคำตอบด้วยตนเอง โดยมีวิธีการที่หลากหลาย เช่น เปิดพจนานุกรม ค้นหาใน Google และครูช่วยอ่านให้เด็กฟัง การสอบถามจากผู้ปกครอง เป็นต้น และหลังจากนั้นจึงช่วยกันสรุปได้ว่า “มะพร้าว น. ชื่อไม้ต้นชนิด Cocos nucifera L. ในวงศ์ Palmae ต้นสูงชะลูด ไม่แตกกิ่งก้าน ผลกลมหรือรีแกมรูปสามเหลี่ยม ผลออกเป็นช่อขนาดใหญ่เรียกว่า ทะลาย น้ำคั้นจากเนื้อมะพร้าวห้าวเรียกว่า กะทิ ใช้ปรุงอาหารและทำน้ำมัน” สอดคล้องกับคำบอกเล่าของเด็ก ๆ เช่น น้องฮาน่า “มะพร้าวมันเหมือนต้นปาล์มมันเป็นพวกเดียวกัน” น้องเคนตะ “มะพร้าวมันเป็นผลไม้แล้วมันมีน้ำมะพร้าว”

และเพื่อให้เด็กได้รู้จักรูปทรงและลักษณะของมะพร้าวได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ครูจึงนำผลมะพร้าวมาให้เด็กได้สำรวจและฝึกสังเกต ซึ่งเด็ก ๆ ช่วยกันสรุปได้ดี เช่น น้องพรีม “มะพร้าวลูกเป็นวงรี สีเขียวมีสีดำ มีก้านยาวมีสีน้ำตาล” น้องมิตตะ “เนื้อมะพร้าวมีสีขาว สีน้ำตาล เปลือกแข็งมาก ลูกกลม ๆ” และสามารถแยกประเภทของมะพร้าวได้ เช่น น้องอบอุ่น “มะพร้าวลูกสีเขียวมะพร้าวอ่อนหนักค่ะ เพราะมีน้ำมะพร้าวอยู่ข้างใน” น้องนดา “มะพร้าวลูกสีน้ำตาล ไม่หนักเป็นมะพร้าวแห้ง มะพร้าวอ่อนสีเขียวหนัก” เป็นต้น

Project Approach เรื่องมะพร้าว “มะพร้าวช่วยพัฒนาสมอง”
Project Approach เรื่องมะพร้าว “มะพร้าวช่วยพัฒนาสมอง”

และเพื่อให้เด็กได้รู้จักมะพร้าวที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ครูได้จัดเตรียมมะพร้าวทึนทึก มะพร้าวห้าว มะพร้าวกะทิ ต้นมะพร้าวจริง และต้นมะพร้าวจำลองมาให้เด็กได้ฝึกทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทำให้เด็กสามารถบอกลักษณะและรสชาติได้ เช่น น้องพิภู “พิภูปลูกมะพร้าวลูกใหญ่ ต้นมะพร้าวมีใบเล็ก ๆ สีเขียวแล้วและก็รดน้ำ” น้องมีดี “มีดีชอบน้ำมะพร้าวหวาน” และเด็ก ๆ ยังได้ชวนกันปลูกมะพร้าวอย่างเป็นขั้นตอน เช่น น้องมีอา “มีอาตักดินและเอาลูกมะพร้าวใส่ไป” น้องญาญ่า “ต้องใส่กระถางเล็กกับกระถางใหญ่ มะพร้าวลูกเล็กมีต้นเล็ก ๆ ออกมา” เป็นต้น

การเรียนรู้ของเด็ก ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการสนับสนุนสื่อหลากหลายชนิด เช่น พุดดิ้งมะพร้าวอ่อน มะพร้าวแก้ว ปลาปูที่สานจากใบมะพร้าว เป็นต้น เพื่อให้เด็กได้ใช้เรียนรู้ร่วมกัน การพาบุตรหลานไปรับประสบการณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับมะพร้าว และนำมาเล่าให้เพื่อนและครูได้รับฟัง เช่น การได้ไปเที่ยวสวนมะพร้าว การรับประทานมะพร้าว การได้ซื้อมะพร้าวตามสถานที่ต่าง ๆ การพบเห็นบุคคลที่ชอบรับประทานมะพร้าว เป็นต้น

Project Approach เรื่องมะพร้าว “มะพร้าวช่วยพัฒนาสมอง”
Project Approach เรื่องมะพร้าว “มะพร้าวช่วยพัฒนาสมอง”

และโรงเรียนได้จัดให้เด็กได้ไปศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ได้แก่ “สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ” ซึ่งเด็ก ๆ มีการเตรียมตัวก่อนเดินทางและเตรียมประเด็นคำถามในสิ่งที่สงสัยเพื่อสอบถามจากวิทยากร เช่น น้องปุณณ์ “ปุณณ์มีคำถามนะว่า ต้นมะพร้าวปลูกอย่างไงได้บ้าง ปลูกที่ดินหรือปลูกที่ใกล้กับแม่น้ำ” น้องกันต์ “กันต์จะไปดูมะพร้าวลูกใหญ่ ไปดูต้นมะพร้าวที่สูงมาก” และเมื่อกลับมาจากการทัศนศึกษา เด็ก ๆ ได้ช่วยกันสรุปคำตอบของวิทยากร และสิ่งที่ได้พบเห็น เช่น น้องน้ำตาล “น้ำตาลเห็นมะพร้าวอ่อน มะพร้าวแก่ กาบมะพร้าวเราเอามาปลูกต้นไม้ได้ มีกะลาสีดำอยู่ที่มะพร้าวแก่ มะพร้าวอ่อนกะลาจะเป็นสีขาว” น้องเทมส์ “มะพร้าวต้นสูงจะเป็นมะพร้าวแกง มะพร้าวอ่อนจะเป็นต้นไม่สูง” เป็นต้น

และในการจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้กับเด็ก ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้ช่วยออกแบบการเรียนรู้ โดยช่วยกันนำเสนอกิจกรรมที่แต่ละคนอยากทำ มี 1 กิจกรรมที่เด็ก ๆ สนใจเป็นอย่างมาก คือ กิจกรรมประกอบอาหาร ซึ่งครูได้ตอบสนองความต้องการของเด็ก ๆ โดยให้เด็กช่วยกันนำ เสนอเมนูที่สนใจ ซึ่งมีหลากหลายเมนู แต่สรุปผลความคิดเห็นร่วมกันเลือกทำเมนูสาคูเปียกข้าวโพดมะพร้าวอ่อน ซึ่งเด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการทำทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบจนถึงการปรุงจนสำเร็จ และได้ชิมฝีมือของตัวเอง และเมนูทับทิมกรอบ ได้เห็นการขูดมะพร้าวด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น จากช้อน จากที่ขูดมะพร้าว เครื่องขูดมะพร้าว เป็นต้น

Project Approach เรื่องมะพร้าว “มะพร้าวช่วยพัฒนาสมอง”
Project Approach เรื่องมะพร้าว “มะพร้าวช่วยพัฒนาสมอง”

และได้ฝึกคั้นน้ำกะทิกันอย่างสนุกสนานและบอกเล่าให้เพื่อนฟังได้ เช่น น้องพาดา “พาดาทำน้ำกะทิ เราต้องเอาช้อนขูดที่เนื้อมะพร้าวแต่มันแข็งมาก” น้องบดี “ขูดมะพร้าวออกมา สีขาว” น้องนดา “นดาช่วยคั้นน้ำกะทิ น้ำสีขาวออกมาจากเนื้อมะพร้าวสีขาว ต้องบีบแรง ๆ ต้องใช้น้ำอุ่นด้วย” เป็นต้น

นอกจากนี้ อีกหนึ่งประเด็นที่เด็ก ๆ สงสัยและช่วยกันหาคำตอบ คือ ประโยชน์และโทษของมะพร้าว ซึ่งเด็ก ๆ ได้สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ดูการ์ตูนแอนิเมชัน พูดคุยบอกเล่า นำสิ่งของและอาหารที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้อย่างหลากหลาย เช่น น้องปุณณ์ “มะพร้าวมีประโยชน์ต่อร่างกาย ในมะพร้าวมีไขมันดีต่อร่างกาย มีน้ำมันมะพร้าวด้วย” น้องอัญญ่า “มะพร้าวทำอาหาร ทำขนมได้” น้องญาญ่า “ใบมะพร้าวเอามาทำของ ทำตะกร้า ทำหมวก ทำปลากับปู” น้องอบอุ่น “กะลามะพร้าวแข็ง ๆ จะเอามาทำของใช้ ทำที่ตักน้ำก็ได้ ทำจานก็ได้” น้องฮาน่า “ดื่มน้ำมะพร้าวเยอะ ๆ จะปวดฉี่” น้องมิตตะ “กินมะพร้าวเยอะเกินไปเราจะปวดท้อง” เป็นต้น

Project Approach เรื่องมะพร้าว “มะพร้าวช่วยพัฒนาสมอง”
Project Approach เรื่องมะพร้าว “มะพร้าวช่วยพัฒนาสมอง” Project Approach เรื่องมะพร้าว “มะพร้าวช่วยพัฒนาสมอง”

เมื่อถึงช่วงเวลาการเรียนรู้ ระยะที่ 3 เป็นการสรุป Project เด็ก ๆ ทบทวนคำถามและช่วยกันตอบได้ครบทุกประเด็นที่สงสัย และยังได้ช่วยกันออกแบบและจัดเตรียมนิทรรศการ ช่วยกันทำต้นมะพร้าวจำลอง ผลมะพร้าวจำลอง ทำบัตรเชิญผู้ปกครอง ทำของที่ระลึกเพื่อมอบในวันงาน พร้อมทั้งตกแต่งและจัดวางผลงานต่าง ๆ ด้วยความตั้งใจ เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ชื่นชมผลงานและภาคภูมิใจในตัวบุตรหลาน ที่มีทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัยและเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน มาถึงตรงนี้ท่านคงได้คำตอบแล้วว่า “มะพร้าวช่วยพัฒนาสมอง” ได้อย่างไร และคำนี้จึงไม่ได้กล่าวเกินจริงเลย

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110

โทรศัพท์: (0) 2 249-0081-3
แฟกซ์: (0) 2 249-4001

ติดตามเราได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เส้นทาง

แผนที่โรงเรียน : คลิกดูแผนที่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เยี่ยมชมเว็บไซต์

เว็บไซต์
© 2024 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
SEO Services Supplied by Bangkok Digital Services