Sensory Play

Sensory Play


กิจกรรม Sensory Play ที่อนุบาลกุ๊กไก่ สอดคล้องกับทฤษดี Brain Based Learning หรือการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมอง เซลล์สมองจะทำงานได้ดีเมื่อเด็กได้เรียนรู้โดยการใช้ประสาทสัมผัส การฝึกการใช้ประสาทสัมผัสจะสร้างการเชื่อมต่อของเส้นใยสมอง และการทำซ้ำๆนั้นจะทำให้เส้นใยประสาทเกิดการเกาะเกี่ยวหรือ wiring และเกิดเป็นโครงสร้างของสมองหรือ Biological Foundation ซึ่งจะเป็นเครือข่ายที่แข็งแรงต่อไป และเมื่อเส้นใยประสาทมีการเชื่อมโยงและส่งสัญญาณมากขึ้น วงจรของเส้นประสาทจะทำงานเร็วขึ้น และสมองของเด็กก็จะพัฒนามากขึ้นส่งผลให้เด็กนั้นสามารถคิดได้มากขึ้น

จากแรกเกิดถึงวัยอนุบาล เด็กทุกคนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการพยายามทำความเข้าใจกับโลกรอบตัวและเรียนรู้ Sensory Play จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสมองของเด็กวัยอนุบาล การเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ตั้งแต่กำเนิด และสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็กนั้นทักษะทางด้านการทำความเข้าใจของสมองซึ่งจะทำหน้าที่ทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆ เช่น สิ่งของ พื้นที่ คน และปฏิกิริยา ยังไม่ได้ถูกพัฒนาอย่างสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นการช่วยให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสของตนเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆต่อไป

อะไรคือ Sensory Play?

Sensory Play คือกิจกรรมที่กระตุ้นประสาทสัมผัสของเด็กเล็กด้วยการมองเห็น การได้ยินเสียง การสัมผัส การลิ้มรส การดมกลิ่น และกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวและการทรงตัว กิจกรรม Sensory Play ของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่นั้นจะจัดขึ้นตามหน่วยการเรียนรู้เช่น หน่วยน้ำ หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช หน่วยเสียง เป็นต้น

ประโยชน์ของ Sensory Play

จากการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสมอง เด็กและผู้ใหญ่เรียนรู้ได้ดีที่สุดโดยการใช้ประสาทสัมผัส ความจำของเรามักจะสอดคล้องกับการใช้ประสาทสัมผัส เช่น ความทรงจำของกลิ่นหรือเพลงที่คุ้นเคยในอดีต เมื่อจมูกหรือหูของเราได้สัมผัสกับกลิ่นหรือเสียงนั้นอีกครั้ง สมองด้านความทรงจำจะถูกกระตุ้นและทำให้เกิดการเชื่อมโยงของระบบประสาทสัมผัสและความทรงจำ กิจกรรม Sensory Play นั้นนอกจากจะสนุกสนานและน่าสนใจ ยังสามารถส่งเสริมให้เด็กได้สืบค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเด็กๆได้สังเกต ทดลอง และสรุปผล กิจกรรม Sensory Play นี้ยังสามารถช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ใหม่ และฝึกการเข้าสังคม

ประโยชน์อื่นๆของ Sensory Play

  • ช่วยสร้างการเชื่อมโยงของระบบประสาทในสมอง
  • ช่วยฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กในการหนีบ คีบ จับ ตัก
  • ช่วยฝึกการใช้ภาษา คำศัพท์ การเปรียบเทียบเช่น เย็นเหมือนน้ำแข็ง แข็งเหมือนเปลือกไม้ ละเอียดเหมือนทราย เป็นต้น
  • ช่วยส่งเสริมการทดลองในเชิงวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหา
  • ช่วยเพิ่มทักษะด้านความจำ
  • ช่วยฝึกการเข้าสังคม
  • ช่วยพัฒนาการเชื่อมั่นในการสัมผัสวัสดุที่หลากหลายมากขึ้น
  • ช่วยพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเล่น

Sensory Play


Sensory Play หน่วยน้ำ

Sensory Play หน่วยน้ำ
(คลิกที่รูปเพื่อเล่นวิดีโอ)

Sensory Play หน่วยตัวเรา

Sensory Play หน่วยตัวเรา
(คลิกที่รูปเพื่อเล่นวิดีโอ)

Sensory Play หน่วยผักผลไม้

Sensory Play หน่วยผักผลไม้
(คลิกที่รูปเพื่อเล่นวิดีโอ)

Sensory Play หน่วยตัวเรา Lightbox X-Ray

Sensory Play หน่วยตัวเรา Lightbox X-Ray
(คลิกที่รูปเพื่อเล่นวิดีโอ)

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110

โทรศัพท์: (0) 2 249-0081-3
แฟกซ์: (0) 2 249-4001

ติดตามเราได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เส้นทาง

แผนที่โรงเรียน : คลิกดูแผนที่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เยี่ยมชมเว็บไซต์

เว็บไซต์
© 2024 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
SEO Services Supplied by Bangkok Digital Services