อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ตกแต่งกระถางด้วยสีน้ำ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ตักดินใส่กระถางเพื่อนำไปปลูกต้นมะละกอ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  นับเมล็ดมะละกอใส่กระถาง
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ดูแลรดน้ำต้นมะละกอที่ปลูกไว้กัน

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ครูให้เด็กๆได้คลำอุปกรณ์ที่จะใช้ปลูกต้นมะละกอ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  จำลองอุปกรณ์ปลูกต้นมะละกอด้วยเศษวัสดุ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  วาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  สร้างภาพด้วยก้านมะละกอและวัสดุต่างๆ

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  วาดภาพสีน้ำด้วยก้านมะละกอ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานประดิษฐ์อุปกรณ์ปลูกต้นมะละกอด้วยเศษวัสดุต่างๆ รินิน : รินินใช้ที่ตักดินใส่กระถาง แล้วใส่เมล็ดสีดำ เมล็ดมะละกอ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานประดิษฐ์อุปกรณ์ปลูกต้นมะละกอด้วยเศษวัสดุต่างๆ โคนี่ : บัวรดน้ำเอาไว้เทน้ำใส่ต้นมะละกอ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานประดิษฐ์อุปกรณ์ปลูกต้นมะละกอด้วยเศษวัสดุต่างๆ คุมะ : เอาไว้ขุดดินเป็นหลุมแล้วใส่ต้นมะละกอ

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพสีน้ำด้วยก้านมะละกอ ปิง ปิง : มะละกอดิบสีเขียว แข็งๆมีเมล็ดมะละกอเล็ก
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพสีน้ำด้วยก้านมะละกอ เมฆ : ต้นมะละกอกินน้ำ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานสร้างภาพต้นมะละกอด้วยก้านมะละกอและเศษวัสดุต่างๆตามจินตนาการ เป๋า : มะละกอต้นเล็กมีใบมีก้าน

BACK TO TOP