อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  เด็กๆเดินสำรวจต้นมะละกอบริเวณโรงเรียน
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  สำรวจส่วนต่างๆของต้นมะละกอ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  เด็กๆสำรวจใบมะละกอที่นำมาจากบ้าน
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  วาดภาพต้นมะละกอที่สำรวจได้

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  เด็กๆจำลองต้นมะละกอ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  วาดภาพต้นมะละกอ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพสะท้อนการสำรวจต้นมะละกอภายในบริเวณโรงเรียนด้วยสีน้ำ ญาดา : ต้นมะละกอที่โรงเรียนไม่มีลูกมะละกอ
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพสะท้อนการสำรวจต้นมะละกอภายในบริเวณโรงเรียนด้วยสีน้ำ รินิน : ต้นมะละกอที่สนาม ต้นมะละกอเล็กกว่ารินิน

Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพสะท้อนการสำรวจต้นมะละกอภายในบริเวณโรงเรียนด้วยสีน้ำ ทะเล : มีมะละกอหลายต้นสีเขียว สีเหลือง
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพสะท้อนการสำรวจต้นมะละกอภายในบริเวณโรงเรียนด้วยสีน้ำ อาโป : ต้นมะละกอเล็กสีเขียว
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพสะท้อนการสำรวจต้นมะละกอภายในบริเวณโรงเรียนด้วยสีไม้/สีเทียน อินดี้ : เห็นต้นมะละกอที่สนาม
Project Approach เรื่อง “มะละกอ” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพต้นมะละกอโดยดูของจริงประกอบการวาดด้วยสีไม้/สีเทียน เมฆ : ต้นมะละกอมันสูง มีรากอยู่ในดิน

BACK TO TOP