อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ข้าว ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 เด็กสำรวจ สังเกตลักษณะเมล็ดข้าวชนิดต่างๆ
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ได้ใช้แว่นขยายส่องดูเมล็ดข้าว
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้สำรวจต้นข้าว ส่วนประกอบของต้นข้าวว่ามีอะไรบ้าง
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 สำรวจต้นข้าวและวัดความสูงของข้าวที่ออกรวงและต้นข้าวที่ยังไม่ออกรวงพร้อมจดบันทึก

Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 บางกลุ่มวัดด้วยเชือกและนำเชือกมาวางทาบกับสายวัดเพื่ออ่านค่าความสูงของต้นข้าว
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 สืบค้นข้อมูลการแบ่งประเภทและชนิดของข้าวจากคอมพิวเตอร์
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 สืบค้นข้อมูลการแบ่งประเภทและชนิดของข้าวจากหนังสือที่เกี่ยวกับข้าว
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 เด็กร่วมสำรวจ สัมผัสประเภทข้าว ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า บอกลักษณะที่สังเกตและสัมผัสได้

Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 นำข้าวเหนียว ข้าวเจ้าที่หุงสุกมาให้เด็กจับสัมผัสและทดลองชิมรสบอกความแตกต่าง
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 เด็กเรียนรู้การทำข้าวให้สุก โดยการหุงและได้ตวงข้าวสำหรับนำไปหุง
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 และรู้จักการล้างข้าวให้สะอาดก่อน
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 จากนั้นตวงน้ำใส่หม้อตามปริมาณที่กลุ่มกำหนด

Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างหุงข้าว เด็กได้เวียนไปสังเกตว่าเป็นอย่างไร
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทดลองชิมรสข้าวของแต่ละหม้อว่าใส่น้ำน้อย ใส่น้ำมากและใส่น้ำพอดีเป็นอย่างไร
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 เด็กนำข้าวชนิดต่างๆมาเล่าให้เพื่อนฟัง
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 เด็กสำรวจบริเวณโรงเรียนว่ามีพืชชนิดใดมีลักษณะคล้ายต้นข้าวบ้าง

Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ร่วมบันทึกการทำ Venn Diagram เปรียบเทียบความเหมือน ความต่างของต้นข้าวกับต้นข้าวโพด
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 และนำมาสรุปร่วมกันอีกครั้ง
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ทดลองชั่งน้ำหนักข้าวและฝึกอ่านตัวค่าน้ำหนักจากตาชั่ง
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 สืบค้นข้อมูลจากหนังสือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องข้าว จากหนังสือภาพ นิทาน สารานุกรม

Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทดลองหุงข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่และได้ชิมรสบอกวามรู้สึก
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดปะและวาดภาพต่อเติม สายน้ำ: สายน้ำกับเพื่อนของสายน้ำสำรวจต้นข้าว ต้นข้าวมันอยู่ในห้องเรียนแล้วบางต้นเล็กบางต้นใหญ่
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดปะและวาดภาพต่อเติม ข้าวป้อง : ได้วาดชาวนา 5 คน กำลังเกี่ยวข้าวอยู่ที่ทุ่งนา แล้วปลูกใหม่แล้วฝนก็ตกลงมา ทำให้ต้นข้าวเติบโต
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดปะและวาดภาพต่อเติม ไมค์ : ชาวนากำลังปลูกข้าวแล้วมีต้นข้าว แล้วมีข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีข้าวไข่เจียว มีข้าวกล้อง มีข้าวขาว

Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพด้วยสีน้ำ วิน : ชาวนาไปเกี่ยวข้าวอยู่ที่นาข้าว ควายกำลังช่วยชาวนา
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพด้วยสีน้ำ พอฟ้า : ชาวนากำลังปลูกข้าว ข้าวมีสามต้นมีดินเอาไว้ให้มันโตมีพระอาทิตย์ให้มันโต
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพการทดลองหุงข้าว เอวา : เอวาได้ทดลองหุงข้าว 3 หม้อ หม้อที่ 1 น้ำเยอะ หม้อที่ 2 น้อย หม้อที่ 3 น้ำพอดี เอวาชอบใส่น้ำเยอะเพราะข้าวนิ่มมากมาก
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพการทดลองหุงข้าว ปราน : มีหม้อ 3 อันมีข้าวอยู่ข้าวในมีอันหนึ่งปรานได้ชิม 1 หม้อ หม้อหนึ่งข้าวนิ่ม อีก 2 หม้อข้าวมันแข็ง

Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพการทดลองหุงข้าว มาโต้ : มาโต้ชอบข้าวที่ใส่น้ำน้อย เพราะมันแข็งเหมือนข้าวเหนียว
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดทดลองการหุงข้าว จั๊ด : จั๊ดได้ทดลองหุงข้าว 3 หม้ออร่อยมาก จั๊ดชอบหม้อที่ใส่น้ำเพราะข้าวนิ่มมาก
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดส่วนประกอบของต้นข้าวและรวงข้าว นะโม : นะโมวาดลักษณะของต้นข้าวมันยาว ต้นข้าวมันสูงมากใบแหลม มีดอกบัว
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์ ปุณ : ข้าวหลายชนิด

Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นดินน้ำมัน ปราน : ข้าวเหนียว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวเหนียวดำ ข้าวเจ้า ข้าวไข่เจียว มะลิ : ข้าวเหนียว ซูชิ ข้าวเปลือก ข้าวมันปู มาโต้ : ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวห่อสาหร่าย
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นดินน้ำมัน เอวา : ซูชิ ข้าวญี่ปุ่น ข้าวเหนียว ข้าวกล้อง วิน : ข้าวรวมมิตร บุญ : ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 น้ำหอมกำลังประดิษฐ์เมล็ดข้าวด้วยเศษวัสดุต่างๆ
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์เมล็ดข้าว น้ำหอม: ข้าวเปลือก ข้าวมันปูและ ข้าวไรซ์เบอร์รี่

Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการคิดหาคำที่ขึ้นต้นด้วย R.Rice ของ ผิงผิง ไมค์ ปราน และน้ำหอม
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการคิดหาคำที่ขึ้นต้นด้วย R.Rice ของมะลิ พอฟ้า มัลดินี่ และมาโต้

BACK TO TOP