อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ข้าว ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมกันสืบค้นความหมาย “ข้าวคืออะไร”จากหนังสือพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมกันสืบค้นความหมาย “ข้าวคืออะไร” จาก Internet
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมกันสืบค้นความหมาย “ข้าวคืออะไร” จากปทานุกรมฉบับนักเรียน
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 เด็กสำรวจ สังเกต สัมผัสข้าว รูปภาพข้าวชนิดต่างๆ

Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 สังเกตต้นข้าวของจริงอย่างใกล้ชิด
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำข้าวสารชนิดต่างๆมาจากบ้าน มาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของข้าวจากInternet
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 นำหนังสือ มาอ่านประกอบการสืบค้น

Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 แบ่งกลุ่มสืบค้นประวัติความเป็นมาของข้าว
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 แบ่งกลุ่มสืบค้นประวัติความเป็นมาของข้าว
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 แบ่งกลุ่มสืบค้นความหมายของข้าวนำข้อมูลที่สืบค้นมาได้อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ครูนำหนังสือข้าว ข้าวไทยมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของข้าว

Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 เด็กสำรวจแผนที่ประเทศไทย ค้นหาจังหวัดหรือสถานที่ ที่ค้นพบหลักฐานของเมล็ดข้าวสมัยโบราณ
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 เด็กสำรวจแผนที่โลกและติดดาวเป็นสัญลักษณ์และใช้เชือกโยงไปยังประเทศจีนที่เป็นแหล่งกำเนิดของการปลูกข้าว
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ร่วมเล่นเกมภาพตัดต่อ
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ฝึกทักษะทางภาษา เขียนคำศัพท์ประกอบภาพ ที่มีพยัญชนะต้นตามที่กำหนด

Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 คุณแม่น้องปรานและคุณพ่อน้องมะลิแนะนำข้าวชนิดต่างๆและพูดคุยถึงข้าวมาบดเป็นแป้งได้สามารถนำมาทำอาหารและขนมได้
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆรู้จักแป้งที่ได้จากข้าวสาลีมาทำเป็นคุกกี้ เด็กร่วมกันผสมส่วนผสมต่างๆเข้าด้วยกัน
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 นำมาปั้นเป็นก้อนและรู้จักแก้ปัญหา ถ้าก้อนขนมใหญ่เกินไปทำอย่างไร
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้สังเกตคุกกี้ก่อนเข้าเตาอบและหลังจากคุกกี้ถูกความร้อนเป็นอย่างไร

Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ร่วมตอบคำถามและร่วมชิมกันอย่างเอร็ดอร่อย
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกร่วมกับผู้ปกครองน้องปรานและน้องมะลิ เมื่อวันที่ 16 พ.ย.60
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพสืบค้นความหมายข้าวคืออะไรของ ผิงผิง หมิง หมิง มะลิ และพอฟ้า
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพสืบค้นความหมายข้าวคืออะไรของ ข้าวป้อง นะโม บุญ จิง ไม้และนะโม

Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพสืบค้นประวัติและความเป็นมาของ ฮั่น จั๊ด สายน้ำ เอวา และมังกร
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพสืบค้นประวัติและความเป็นมา มาโต้ น้ำหอม ปราน ไมค์ และวิน
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานวาดภาพจากการสังเกตของจริงโดยใช้สีเทียน สีไม้ และสีเมจิก สายน้ำ : สายน้ำได้วาดต้นข้าว สายน้ำวาดต้นข้าว 3 ต้น มันสีเขียว ใบมันแหลม ๆ ต้นบางต้นมีสีเหลืองแล้วตรงที่สีเหลืองแล้วมันคือข้าว
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานวาดภาพจากการสังเกตของจริงโดยใช้สีเทียน สีไม้ และสีเมจิก มัลดินี: ชาวนาปลูกข้าวให้เรากินข้าวได้

Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานวาดภาพจากการสังเกตของจริงโดยใช้สีเทียน สีไม้ และสีเมจิก วิน: วินเลือกข้าวเป็นProject Approachเพราะที่บ้านวินปลูกข้าวมีสีเขียว ใบแหลมผิวขรุขระ
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานวาดภาพจากการสังเกตของจริง โดยใช้สีเทียน สีไม้ และสีเมจิก ไม้: ในนี้เป็นข้าวมี ข้าวเสาไห้ ข้าวเจ้าสุรินทร์ ข้าวเหลืองอ่อน ข้าวมันปู ข้าวเปลือกไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวกล้องหอมชลสิทธิ์ ข้าวกล้องญี่ปู่น
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานวาดภาพจากการสังเกตของจริงโดยใช้สีเทียน สีไม้ และสีเมจิก ฮั่น: คุณย่ามีข้าวมันปูและมีข้าวเสาไห้และมีข้าวเหนียวและมีข้าวเจ้าสุรินทร์มีข้าวหอมมะลิเคลือบอัญชัน
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานวาดภาพจากการสังเกตของจริงโดยใช้สีเทียน สีไม้ และสีเมจิก มังกร: มังกรเคยกินข้าวหลายอย่าง อย่างเช่น ข้าวหลามข้าวเหนียวหมูย่างข้าวไข่เจียว ข้าวไข่ดาวตอนเย็นมังกรกินข้าวกับปลานิล

Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ภาพติดปะและวาดต่อเติมจากการสังเกตของจริง พอฟ้า:หนูติดและวาดภาพข้าวหนูมีข้าวคนกำลัง หยิบข้าววางข้าวที่ตก ชาวนากำลังปลูกข้าวในนาหนูทับ เพื่อยปลูกข้าวในกระถาง
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ภาพติดปะและวาดต่อเติมจากการสังเกตของจริง นะโม: วันนี้นะโมกับกินข้าวด้วยกันนะโมกินข้าวพิเสต แม่กินข้าวไข่เจียว กินข้าวใกล้บ้านแล้วมีลูกบอลก็แตะลูกบอลข้ามบ้านลงพื้นนะโมกับแม่ก็นั้นดูต้นข้าวหอมมะลิ
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ภาพติดปะและวาดต่อเติมจากการสังเกตของจริง จิง : วาดภาพข้าวจิงกำลังกินข้าว
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ภาพติดปะและวาดต่อเติมจากการสังเกตของจริง น้ำหอม : หนูได้ติดปะและวาดภาพต่อเติมให้เป็นจานกับช้อนและช้อนส้อม

Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ไมค์กำลังประดิษฐ์กล่องใส่อาหารที่ชอบรับประทาน
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์กล่องใส่อาหารที่ชอบรับประทาน ไมค์ : ข้าวไข่เจียว
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ปุณกำลังประดิษฐ์ต้นข้าวจากการสังเกตของจริง
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์ต้นข้าวจากสังเกตของจริง ปุณ : ต้นข้าวมีรวงข้าว

Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการคิดหาคำที่มีสระ อา เหมือนคำว่า ข้าว ของ ปราน หมิง หมิง ฮั่น และมัลดินี่
Project Approach เรื่อง ข้าว  ระยะที่ 1 สืบค้น สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการคิดหาคำที่มีสระ อา เหมือนคำว่า ข้าว ของ มะลิ บุญ ข้าวป้อง และจั๊ด

BACK TO TOP