อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

5. คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน

คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน ช่วยปลูกฝังให้เด็กรู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใกล้ตัว และเป็นผู้ใช้ หรือ user ที่ดี เด็กๆใช้ในการสืบค้นหาข้อมูลในสิ่งที่ต้องการจะรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ โดยทางโรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และแสกนเนอร์ ประจำทุกห้องเรียน เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้