อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

11. ภาษาอังกฤษในห้องเรียน

เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนด้วยวิธีต่างๆ ทั้งด้านการฟัง พูด เขียน และอ่าน