อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพกิจกรรม ของ โรงเรียนอนุบาล

กิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

พฤษภาคม 2562

มิถุนายน 2562

กรกฎาคม 2562

 • กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน

สิงหาคม 2562

 • ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน ครั้งที่ 1

ตุลาคม 2562

 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

พฤศจิกายน 2562

 • เปิดเรียนภาคปลาย

ธันวาคม 2562

 • นิทรรศการการเรียนรู้แบบ Project Approach

มกราคม 2563

 • กิจกรรมตรวจสุขภาพฟันนักเรียน ครั้งที่ 2
 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองกลุ่มย่อย ภาคปลาย
 • กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัว กุ๊กไก่ ครั้งที่ 15

กุมภาพันธ์ 2563

 • รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

มีนาคม 2563

 • กิจกรรมทำบุญโรงเรียน
 • รับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน 2563

 • รับเลี้ยงเดือนเมษายน
 • กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

มิถุนายน 2561

ตุลาคม 2561

 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

พฤศจิกายน 2561

 • เปิดเรียนภาคปลาย

ธันวาคม 2561

 • นิทรรศการการเรียนรู้แบบ Project Approach

กุมภาพันธ์ 2562

 • รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

มีนาคม 2562

BACK TO TOP