อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561

นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 ในฐานที่ 1 เด็กๆตั้งใจฟังพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสนใจฟังพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่ ๙
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 ในฐานที่ 2 พระอัจฉริยภาพด้านการกีฬา เด็กๆได้เรียนรู้กีฬาต่างๆของในหลวงที่ท่านทรงสนใจ
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ทดลองเล่นเรือใบในฐานพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬา

นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 ในฐานที่ 3 พระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีและพระราชนิพนธ์ เด็กๆร่วมฟังวิทยากรและร่วมฟังเพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆ
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆทดลองเล่นเครื่องดนตรีต่างๆในฐาน พระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีและพระราชนิพนธ์
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 ในฐานที่ 4 พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพและงานศิลปะ เด็กๆได้ทดลองถ่ายรูป
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ทดลองถ่ายภาพเล่นในฐานพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพและงานศิลปะ

นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 ในฐานที่ 5 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ได้เรียนรู้การจำลองแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆดูโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจำลอง ได้เห็นแปลงเกษตรสาธิตแบบผสมผสานด้วย
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 ในฐานที่ 6 โครงการพระราชดำริกังหันชัยพัมนา ในฐานนี้เด็กๆได้สังเกตการทำงานของกังหันน้ำ ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของในหลวงของเรา
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 ทดลองหมุนกังหันน้ำชัยพัฒนาระหว่างชมนิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9”

นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 ในฐานที่ 7 โครงการฝายชะลอน้ำ ในฐานนี้เด็กๆได้สังเกตการทำงานของฝายชะลอน้ำ
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ สังเกตการไหลของน้ำในฐานโครงการพระราชดำริฝายชะลอน้ำ
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 ในฐานที่ 8 ฐานโครงการลหลวงเด็กๆได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงและร่วมชิมรสชาด
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 ฐานโครงการหลวง เด็กๆสำรวจผักผลไม้ต่างๆชิมรสชาติของผลไม้อบแห้ง และน้ำผลไม้ด้วย

นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 ในฐานที่ 9 ฐานพอเพียง (ประหยัด) เด็กๆได้เห็นถึงความประหยัดและใช้ประโยชน์ของสิ่งของได้ อย่างสูงสุดในฐานนี้
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ฟังเรื่องราวความประหยัดและการใช้ประโยชน์จากสิ่งของอย่างรู้คุณค่า
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เห็นภาพถ่ายช้างเผือกคู่พระบารมีเชือกแรกในรัชกาลที่ 9
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ สนใจฟังเรื่องราวเกี่ยวกับช้างเผือกคู่พระบารมีในรัชกาลที่ 9

นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เรียนรู้ประวัติรถไฟพระที่นั่ง และในหลวงกับรถไฟไทย
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเล่นรถไฟจำลองหลังจากฟังเรื่องของ ในหลวงกับรถไฟไทย
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เห็นการจำลองเครื่องบินฝนหลวง
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9” ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสนใจฟังเรื่องเครื่องบินทำฝนหลวง

BACK TO TOP