อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเล่าเรื่องตามรูปภาพของสิ่งมีชีวิตที่ได้เลือกไว้
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ผลัดกันออกมาเล่าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เลือกรูปภาพมาแยกประเภทสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตโดยใช้อุปกรณ์ยึดติดด้วยตนเอง
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จากนั้นเด็กๆได้ช่วยกันแยกประเภทอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิต

กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สืบค้นเรื่องของสิ่งมีชีวิตใน you tobe
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สืบค้นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจากหนังสือ
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ครูและเด็กๆร่วมกันสรุปถึงสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กได้ออกมาCheck list ทำเครื่องหมายลงในช่องว่าสิ่งมีชีวิตทำอะไรได้หรือทำอะไรไม่ได้บ้าง

กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จากนั้นมาเช็คในช่องที่สิ่งไหนทำได้และทำไม่ได้
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ร่วมสรุปสิ่งมีชีวิตทำอะไรได้บ้างและเปรียบเทียบสิ่งไม่มีชีวิตทำอะไรไม่ได้บ้างให้เพื่อนๆฟัง
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ชาลีนำใบกล้วยมาเล่าและฮิโกะนำดอกไม้เช่นดอกบานชื่นกลีบซ้อนและดอกแก้วผลัดกันเล่าเรื่องตามข้อมูลที่รู้มาให้เพื่อนๆฟัง
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กได้วาดภาพจากการสังเกตต้นไม้ ดอกไม้ของจริง

กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มของอธิษฐ์ น้ำใส รันและณโม สำรวจต้นพืช ส่วนประกอบของพืชและอุปกรณ์ที่นำมาทดลองเกี่ยวกับการดูดน้ำของพืช
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำส่วนต่างๆของต้นไม้ เช่น ใบไม้ ดอกไม้ มาจากบ้านมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ทดลองการดูดน้ำของพืชโดยใช้ผักขึ้นฉ่าย ผักกระสังแช่ลงในขวดน้ำที่ผสมสีอาหาร
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สำรวจต้นไม้ ใบไม้ สังเกตรูปร่าง ลักษณะ ใบ ผล จับสัมผัสบอกความรู้สึก

กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจเมล็ดของพืชแต่ละชนิดอ่านชื่อบนซองและจับคู่เมล็ดกับภาพบนซอง และเขย่าฟังเสียงของเมล็ดที่อยู่ในขวด
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ สำรวจเมล็ดพืชต่างๆ สังเกต สัมผัสดูลักษณะสีขนาด รูปร่าง เปรียบเทียบกัน
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจ สัมผัส ทดลองแกะเปลือกดูสิ่งที่อยู่ข้างในของเมล็ดพืชแต่ละชนิด
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เปรียบเทียบขนาดของใบไม้ต่างๆ ใบใหญ่ ใบเล็ก ใบสั้น ใบยาว เป็นต้น

กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันของเมล็ดพืชแต่ละชนิด
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมเล่นเกมจับคู่ผลไม้ผ่าซีก ผ่าตามขวางและผ่าตามยาว
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจต้นไม้ ดอกไม้ ในบริเวณโรงเรียน
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสำรวจต้นไม้ ดอกไม้ ลักษณะและส่วนประกอบของต้นไม้ชนิดต่างๆในบริเวณโรงเรียน

กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจส่วนประกอบของพืชชนิดต่างๆเพิ่มเติม จากสิ่งที่เด็กๆนำมา
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กสำรวจต้นพืชที่จะนำไปทดลองการดูดน้ำของพืช การลำเลียงสารอาหารของพืชว่าต้นไม้มีชีวิตต้องการน้ำและได้รับสารอาหารจากทางราก โดยได้ทดลองผสมสีเพื่อให้เห็นชัดเจนมากขึ้น
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เคลื่อนไหวด้วยท่าทางของสัตว์ที่ใช้หน้ากากสัตว์หลายๆประเภทเคลื่อนที่เคลื่อนไหวและการใช้เสียงของสัตว์แต่ละประเภท
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กเคลื่อนไหวและทำท่าทางเป็นสัตว์ต่างๆอย่างสนุกสนาน

กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจประเภทสัตว์ของสัตว์แต่ละชนิดพูดคุยเปรียบเทีย
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กร่วมกันสำรวจสัตว์จำลองพิจารณาลักษณะ รูปร่าง จำนวนขาสัตว์
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจสัตว์เล็กๆในบริเวณโรงเรียน
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 นำมาแยกประเภทสัตว์ที่มีขา เช่น 2 ขา 4 ขา 6 ขา 8ขาและไม่มีขา

กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ประเภทต่างๆสืบค้นเพิ่มเติมในหนังสือการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กได้แยกประเภทสัตว์ชนิดต่างๆสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและแมลง
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มธีทัต ปันปัน มีโมว์ ออร์กัส กานต์และณโม นำต้นไม้ ที่ปลูกไว้มาวัดขนาดดูการเจริญเติบโตของพืช และจดบันทึก
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กนำถาดเพาะต้นไม้และต้นหอมที่ปลูกไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงจากเดิม

กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มชาลี มิกซ์และเจแปน เล่นสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์ แต่ละประเภทด้วยไม้บล็อก
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กดู สัตว์ป่าสงวน เรียนรู้สัตว์ป่าสงวน สัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์และร่วมกันเล่นเกมตามหาสัตว์สงวนมีตัวอะไรบ้าง
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจหุ่นจำลองดูอวัยวะภายในของร่างกายและพูดคุยสนทนา
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กได้เรียนรู้อาหารหลัก 5 หมู่จากการดู Power point และดูว่าอาหารแต่ละชนิด ให้สารอาหารอะไรบ้าง

กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจภาพการทำงานได้ของกายร่างในอิริยาบทต่างๆ
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เล่นโดนิโนภาพผัก ผลไม้ เด็กได้ฝึกการสังเกตและรู้จักการรอยคอยในการวาง
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจพืชผักต่างๆที่เป็นอาหารหลักในหมู่ที่3 พูดคุยเปรียบเทียบสังเกตรูปร่างลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกัน
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สำรวจฐานอาหารหลัก 5 หมู่ ฐานนี้อาหารหมู่ที่3 ผัก มีผักชนิดต่างๆที่ให้สารอาหารเกลือแร่

กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจผลไม้ชนิดต่างๆที่เป็นอาหารหลักในหมู่ที่4 พูดคุยเปรียบเทียบสังเกตรูปร่างลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกัน
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สำรวจอาหารหลัก 5 หมู่ ฐานนี้อาหารหมู่ที่4 ผลไม้ มีผลไม้ชนิดต่างๆที่ให้สารอาหารวิตามินและทดลองชั่งน้ำหนักของผัก ผลไม้ เปรียบเทียบกันอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจอาหารชนิดต่างๆเพิ่มเติมที่เป็นอาหารที่ฉันชอบพูดคุยเปรียบเทียบสังเกตรูปร่างลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกัน
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำอาหารชนิดต่างๆมาเล่าเรื่องว่าอาหารที่นำมาเป็นอะไรรับประทานแล้วให้สารอาหารอะไรบ้าง

กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มที่สำรวจอาหารดิบประเภทโปรตีนที่เป็นเนื้อสัตว์ในหมู่ที่1
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สำรวจ สัมผัส ดมกลิ่นเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ บอกความรู้สึกที่สัมผัสได้กันแล้ว ครูได้แนะนำให้นำเนื้อสัตว์แต่ละชนิดมาต้มสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 นำมาต้มในน้ำที่เดือดสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง ขณะต้มในน้ำเดือด
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กได้ทดลองนำเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆทดลองต้ม และสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่ต้ม

กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ใช้อุปกรณ์ เช่น ไม้ตะเกียบ ส้อม หยิบจับเนื้อสัตว์ที่ต้มสุกแล้วพูดคุยเปรียบเทียบ
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หลังจากที่เด็กสำรวจเนื้อสัตว์เมื่อต้มสุกแล้ว สังเกตเปรียบเทียบและชิมรสชาติบอกความแตกต่าง
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สำรวจอาหารชนิดต่างๆ มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์

กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจเครื่องปรุงและส่วนผสมต่างๆของข้าวผัดก่อนลงมือทำ
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กร่วมกิจกรรมประกอบอาหาร ฝึกการใช้เครื่องมือในการหั่นผัก
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ใช้อุปกรณ์ในการผัดด้วยตนเองและชิมรสชาติตามต้องการ
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กร่วมนำส่วนผสมต่างๆเช่น ข้าว เนื้อสัตว์ ผักต่างๆรวมถึงเครื่องปรุงรสมาผัดรวมกันเป็นอาหาร “สุกี้ยากี้”

กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 แบ่งกลุ่มกันต่อภาพร่างกายของเรา
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจโครงร่างกายภายในของคนมีอะไรบ้างและร่วมกันประกอบชิ้นส่วน
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พูดคุยบอกรายละเอียดของส่วนประกอบของร่างกาย และบอกตำแหน่งได้มากขึ้น
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กสืบค้นข้อมูลของร่างกายจากหนังสือ

กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ชิมอาหารบอกรสชาติ เช่น เปรี้ยว หวาน เค็มและจืดได้
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กร่วมกิจกรรมฐานชิมรส ชิมรสชาติผลไม้และอาหารต่างๆ บอกลักษณะของสิ่งที่เห็นและชิมรสชาติอาหารบอกความรู้สึก
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เข้าฐานการสังเกต เช่น ลวดลายของกระดาษ สิ่งที่อยู่ข้างใน ทั้งสังเกตภาพเหมือนหรือภาพแตกต่างกัน
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมกิจกรรมฐานดู สังเกตสิ่งของต่างๆ สังเกตการเล่นจับคู่ภาพที่เหมือนกันและการใช้แว่นขยายสังเกตภาพให้ใหญ่ขึ้น

กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เข้าฐานฟังเสียงทดลองเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆบอกได้ว่าชิ้นไหนดัง ชิ้นไหนดังกว่าและเล่นจับคู่ฟังเสียงที่เขย่าได้
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมกิจกรรมฐานการฟังเสียง ฟังเสียงดนตรี เคาะ ตี ทำให้เกิดเสียง และเคาะเสียงของขวดน้ำต่างระดับ บอกเสียงที่ได้ยินมีความแตกต่างกันอย่างไร
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติเป็นคนชราและทำท่าทางตามวัยที่เรียนรู้มา
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กได้ใช้กล้องดิจิตอลบันทึกภาพเพื่อนๆทำอารมณ์และท่าทางต่างๆกัน

กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มเล่นบทบาทสมมติการดูแลเด็กเล็กๆ เช่น กล่อมนอน การแต่งตัว การป้อนนม เป็นต้น
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจภาพอารมณ์ของคน สัตว์และตุ๊กตาสัตว์ คาดคะเนของอารมณ์ของสัตว์แต่ละชนิด
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มอนุภัทร นานะ ปันปันและกานต์เล่นต่อภาพอารมณ์ความรู้สึกของฉันด้วยฝาขวดพลาสติก
กิจกรรมหน่วย “สิ่งมีชีวิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 วารินและพูนออกมาสรุปสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีอะไรบ้างและนับจำนวนเปรียบเทียบกัน

BACK TO TOP