อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจยานพาหนะประเภทต่างๆจากหนังสือที่หลากหลายประเภท
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สืบค้นความหมายของการเดินทางจาก internetโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กแยกประเภทของการเดินทางตามที่รู้จัก
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้สำรวจยานพาหนะต่างๆที่เพื่อนๆนำมาให้ดู

กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นการแข่งรถในทางลาดสังเกตการเคลื่อนที่และทิศทางของรถแต่ละประเภท
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสังเกตความแตกต่างของความเร็วของรถที่ปล่อยลงบนทางลาดเอียงไม่มากและการลงไปได้ระยะทางเป็นอย่างไร
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองวิ่งรถในทางลาดชันสังเกตการวิ่งของรถแต่ละคัน
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กสนุกสนานกับการปล่อยรถบนทางลาดเอียงของสไลด์เดอร์สังเกตการวิ่งลงเร็ว-ช้ากว่ากันลงมาแล้ววิ่งไปได้ไกลแค่ไหน

กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเล่นการเดินทางทางบกและการใช้กฎจราจร
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กช่วยกันต่อภาพตัดต่อเส้นทางการเดินทาง 3 ทาง ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆจากหนังสือการท่องเที่ยว แผนที่ และแผ่นพับ เป็นต้น
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ออกมาสำรวจแผนที่ประเทศไทย ดูจังหวัดที่เด็กๆเคยเดินทางไป

กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กะทิและช้างเบิ้มเล่นการแยกประเภทการเดินทางทั้งสามวิธี
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้สำรวจยานพาหนะต่างๆเพิ่มเติมและนำมาจัดวางลงในแผนผังการจราจร
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเล่นเกมเกี่ยวกับยานพาหนะตามใจชอบ
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กเล่นเกมเรียงลำดับเหตุการณ์การเดินทางไปสถานที่ต่างๆ

กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจสายไฟ ไมโครโฟน และลำโพง ทดลองพูดฟังเสียงดัง เบา และวิธีการใช้อุปกรณ์ให้ถูกวิธี
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติการนั่งแพในการเดินทางทางน้ำ
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เตรียมตัวและอุปกรณ์สำหรับส่องทาง ทดลองการเดินทางของแสงในการลอดอุโมงค์ เรียนรู้ว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรง
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเล่นบทบาทสมมุติเข้าอุโมงค์จำลองสังเกตการเดินทางของแสง

กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองเล่นการเดินทางของแสงและเรียนรู้ว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรง และไม่ส่องผ่านวัตถุทึบแสง
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทดลองเรื่องแสงเดินทางเป็นเส้นตรง
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เปลี่ยนกลุ่มมาทดลองสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองใช้ไฟฉายส่องให้ตรงรูของกระดาษ สังเกตแสงที่เกิดขึ้นจากการลอดผ่านช่องไป

กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองพูดผ่านโทรศัพท์เพื่อเรียนรู้เรื่องการสื่อสารสองทางโทรศัพท์
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆทดลองใช้สื่ออุปกรณ์ในการเดินทางของเสียงและแสง
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้อุปกรณ์ทางการสื่อสาร เป็นโทรศัพท์ประดิษฐ์ เคลื่อนไหวตามจังหวะกลองช้าเร็วและเรียนรู้ว่าเวลาถือ ต้องดึงสายให้ตึงจะได้ยินเสียงที่เดินทางมาได้ชัดเจน
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 มะลิและเพื่อนๆลองโทรศัพท์ส่งข้อความ วิดีโอคอลแบบเห็นหน้ากันทางไลน์

กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ทางการสื่อสาร เช่นโทรศัพท์จำลองและโทรศัพท์ประดิษฐ์ เคลื่อนไหวตามจังหวะกลองช้า เร็ว
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเล่นโทรโข่งในการเรียกเพื่อนๆ และใช้โทรศัพท์พูดคุยเล่นกันอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจซองจดหมายและพูดคุยเปรียบเทียบความแตกต่างเรียนรู้ว่าจดหมายแต่ละซองมีที่มาแตกต่างกันสังเกตสัญลักษณ์บนซองจดหมายและราคาของสแตมป์แต่ ละดวง
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้สำรวจซองจดหมาย สังเกตที่อยู่ว่าเดินทางมาจากที่ไหนและวัดขนาดเปรียบเทียบซองจดหมาย แต่ละชนิด

กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีตัวเลขเพื่อเรียนรู้วัน เดือน ปี ที่ผลิตวันหมดอายุ และพูดคุยถึงที่มาการขนส่งมาได้อย่างไร
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้เรียงลำดับขนาดของกล่องพัสดุจากใหญ่ไปหาเล็กตามแนวตั้ง
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นขับรถบนถนนที่มีไฟจราจรและปฎิบัติตามสัญาณไฟจราจรตามที่กลุ่มเพื่อนให้สัญญาณ
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจกล่องของเล่น กล่องอาหารและขนมว่าผลิตจากที่ไหน เดินทางมาถึงเด็กๆได้รับประทาน

กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสำรวจอุปกรณ์ใส่ป้องกันอันตรายที่ใช้ขี่จักรยานที่คุณครูเตรียมมาให้กับเด็กๆและทดลองสวมใส่ เช่น หมวกกันน็อค และถุงมือ เป็นต้น
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราปลอดภัยเวลาขี่จักรยานหรือมอเตอร์ไซด์
กิจกรรมหน่วยการเดินทาง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้อุปกรณ์ใส่ป้องกันอย่างเต็มที่และไปทดลอง ขี่จักรยาน

BACK TO TOP