อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ทัศนศึกษาชมละครเรื่อง “สายรุ้งล่องหน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ทัศนศึกษาชมละครเรื่อง “สายรุ้งล่องหน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเรียนรู้เรื่องแสงผ่านการชมละครเรื่อง “สายรุ้งล่องหน”
ทัศนศึกษาชมละครเรื่อง “สายรุ้งล่องหน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สนุกสนานและตั้งใจกับการชมละครเรื่อง “สายรุ้งล่องหน”
ทัศนศึกษาชมละครเรื่อง “สายรุ้งล่องหน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้เกี่ยวกับแม่สีแสง
ทัศนศึกษาชมละครเรื่อง “สายรุ้งล่องหน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สนุกกับการเล่นกับแม่สีแสง

ทัศนศึกษาชมละครเรื่อง “สายรุ้งล่องหน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเรียนรู้ว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงผ่านฐานมองผ่านท่อ
ทัศนศึกษาชมละครเรื่อง “สายรุ้งล่องหน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทดลองมองผ่านท่อแบบต่างๆ
ทัศนศึกษาชมละครเรื่อง “สายรุ้งล่องหน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเรียนรู้เรื่องการสะท้องของแสงและการสะท้อนตรงกันข้ามผ่านฐานอ่านผ่านกระจก
ทัศนศึกษาชมละครเรื่อง “สายรุ้งล่องหน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเรียนรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านฐานหลอดมหัศจรรย์

ทัศนศึกษาชมละครเรื่อง “สายรุ้งล่องหน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สังเกตหลอดมหัศจรรย์ที่อยู่ในน้ำว่าเป็นอย่างไร
ทัศนศึกษาชมละครเรื่อง “สายรุ้งล่องหน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จดบันทึกสิ่งที่สังเกตเห็นจากฐานหลอดมหัศจรรย์
ทัศนศึกษาชมละครเรื่อง “สายรุ้งล่องหน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสังเกตแสงที่เกิดขึ้นเมื่อส่องไฟฉายไปที่ขวดน้ำและจดบันทึก
ทัศนศึกษาชมละครเรื่อง “สายรุ้งล่องหน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเรียนรู้เรื่องตัวกลางของแสงผ่านฐานบ้านแสง

BACK TO TOP