อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ร่วมยืนตรงร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และออกกำลังกายในช่วงเช้า
หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กบอกชื่อสัญลักษณ์ของตนเองและร่วมพูดคุยถึงสัญลักษณ์ของเพื่อนๆ
หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนุกกับการเล่นเกมหาสัญลักษณ์ของตนเอง
หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนเครื่องเล่นในสนาม

หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ร่วมกันทำกราฟแยกเพศ ชาย – หญิงของนักเรียนห้องอนุบาล 1/1
หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ติดชื่อของตนเองบนกราฟจำนวนนักเรียนชาย – หญิง
หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันทำกราฟเปรียบเทียบอย่างง่ายๆเพื่อแสดงให้เห็นจำนวนนักเรียนชาย/หญิง ของเด็กๆชั้น อ.1/3
หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คุณครูและเด็กๆร่วมกันสรุปจำนวนเด็กหญิงและเด็กชายในห้องเรียนอนุบาล1/1

หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันนับจำนวนเพื่อนผู้ชายว่ามีจำนวนเท่าไร
หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นำชื่อของตนเองมาวางให้ตรงกับบัตรภาพพยัญชนะที่มีภาพประกอบ
หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาสาออกมานับจำนวนจากกราฟแสดงพยัญชนะต้นชื่อเล่น
หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชี้ชวนเพื่อนๆสังเกตพยัญชนะต้นของตนเองและสำรวจพยัญชนะต้นของชื่อเพื่อนๆในห้องเรียน

หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สังเกตตัวพยัญชนะในคำว่า “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ที่รู้จักและออกมาชี้ให้เพื่อนๆดู
หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสำรวจสัญลักษณ์ของอนุบาลกุ๊กไก่ในบริเวณโรงเรียน โดยทำแบบบันทึกอย่างง่ายๆ
หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชี้ชวนให้เพื่อนดูสัญลักษณ์ไก่ขณะเดินสำรวจสัญลักษณ์ไก่ภายในบริเวณโรงเรียน
หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชี้ชวนให้เพื่อนๆดูสัญลักษณ์โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ระหว่างเดินสำรวจสัญลักษณ์ของโรงเรียนว่ามีอยู่ที่ใดบ้าง

หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนุกกับการเล่นเกมหาสัญลักษณ์โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ที่ครูติดไว้บริเวณในห้องเรียน
หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆกำลังสนใจซักถามครูมยุรี ระหว่างเดินสำรวจบริเวณโรงเรียนว่านอกจากห้องเรียนของเรามีสถานที่ใดอีกบ้างและมีใครทำงานในโรงเรียน อาชีพหรือหน้าที่อะไร
หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครูแมวทดลองโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์ของโรงเรียน เมื่อเด็กๆ ได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็รับสายและพูดคุยโต้ตอบกับครูแมว
หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กสนใจสำรวจบุคคลากรภายในโรงเรียนเช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย

หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ป้าดอนพูดคุยเกี่ยวกับการทำอาหารและอุปกรณ์ที่อยู่ในครัว
หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดินสำรวจบริเวณโรงเรียน เด็กๆสนใจซักถามพนักงานทำความสะอาดว่าทำอาชีพหรือหน้าที่อะไร
หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ร่วมกันจำลองแผนผังสถานที่ต่างๆบนถนนพระราม4 ตามความคิดของตนเอง
หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ได้ช่วยกันออกแบบและจำลองสถานที่ต่างๆที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน หรือสถานที่บริเวณถนนพระราม 4 โดยได้เลือกอุปกรณ์ ของเล่นต่างๆ ในห้องเรียน

หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แยกประเภทของเล่นต่างๆในห้องเรียนตามเกณฑ์ที่เด็กๆช่วยกันกำหนดไว้
หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้ความสนใจกับการต่อเลโก้ในช่วงกิจกรรมเส่รี
หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสนุกกับการเล่นในมุมเกมการศึกษา
หน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เล่นร่วมกับเพื่อนๆตามความสนใจ

BACK TO TOP