อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยใช้วัสดุไม้บล็อก เคลื่อนไหวตามจังหวะและสัณญาณที่ได้ยิน
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของวัสดุจากหนังสือพจนานุกรมและฝึกอ่านข้อมูล
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เลือกสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนมาพูดถึงว่าสิ่งของแต่ละอย่างทำด้วยวัสดุอะไรบ้างและออกมาเล่าและเพิ่มเติมจำนวนของวัสดุ
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กออกมาสรุปถึงวัสดุชนิดต่างๆ มีอะไรบ้างและบอกคุณสมบัติว่าเป็นอย่างไร

กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เศษวัสดุที่นำมาจากบ้านมากองรวมกันเพื่อคัดแยกออกเป็นแต่ละประเภท กระดาษ พลาสติก ไม้ ผ้า แก้ว โลหะ และยางเป็นต้น
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กออกมาพูดถึงคุณสมบัติของวัสดุว่าเป็นอย่างไร มาจากไหน เป็นวัสดุจากธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นและนำไปแยกประเภท
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจสืบค้นเรื่องของวัสดุประเภทต่างๆและสืบค้นรูปแบบการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆในหนังสือหน่วยวัสดุ
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจวัสดุที่มีคุณสมบัติป้องกันน้ำได้ดี เช่น ผ้า เสื้อกันฝน ร่มและพลาสติก ร่วมทดลองฉีดน้ำใส่กระดาษ กระดาษเคลือบด้วยพลาสติกบอกความแตกต่างของวัสดุแต่ละชนิดเมื่อถูกน้ำ

กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองถือร่มกันฝนสังเกตทิศทางน้ำที่พุ่งมาใช้น้ำทดลองฉีดใส่ชุดที่ออกแบบโดยใช้วัสดุที่เป็นพลาสติก และกระดาษ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้เล่นบทบาทสมมติอยู่ในฝนกันอย่างสนุกสนาน เด็กได้ใส่ชุดกันฝน กางร่ม ทดลองฉีดน้ำใส่และบอกถึงคุณสมบัติของวัสดุที่สามารถกันน้ำได้
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจวัสดุประเภทผ้าต่างๆที่คาดคะเนว่าจะซึมซับน้ำได้ดีที่สุดและทดลองโดยใช้น้ำเทใส่จานนำผ้าที่คาดคะเนมาทดลอง
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทดองการซึมซับน้ำ โดยใช้วัสดุต่างๆนำมาทดลองและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นว่าวัสดุใดบ้างที่ซึมซับน้ำได้มาก – น้อยต่างกัน

กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจพัดลมที่เป็นวัสดุทำด้วยประเภทโลหะ
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำวัสดุที่คิดว่าจะจมมาทดลอง สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบกับที่คาดคะเนไว้ว่าเป็นจริงหรือไม่
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 คาดคะเนวัสดุก่อนนำมาทดลองจริง
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วัสดุที่คิดว่าจะลอยมาทดลอง สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบกับที่คาดคะเนไว้ว่าเป็นจริงหรือไม่

กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 นำดินน้ำมันมาชั่งคาดคะเนน้ำหนักและเปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างตราชั่งที่เป็นโลหะและที่เป็นไม้สังเกตดินน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อน แล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆสังเกตตัวเลขที่เข็มตราชั่ง
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้นำดินน้ำมันมาปั้นเป็นก้อนกลมๆ และให้เด็กๆ คาดคะเนก่อนการลอยว่าจะเป็นอย่างไร และทดลองลอยสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จากนั้นแต่ละกลุ่มออกมาทดลองเรือดินน้ำมันโดยปั้นเป็นก้อนกลมๆก่อน ทดลองลอยสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ทดลองไปลอยกับน้ำ เมื่อลอยไม่ได้ก็นำมาแก้ไขหาวิธีที่จะทำให้เรือลอยน้ำให้ได้

กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองด้วยตนเองบางกลุ่มเริ่มแก้ปัญหาโดยปั้นเป็นรูปร่างของเรือมากขึ้นและทดลองลอยสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นทดลองใส่ลวดได้มากขึ้นตามลำดับและเปรียบเทียบจำนวนลวดเสียบในเรือของเพื่อนๆ
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ได้นำดินน้ำมันมาแผ่ให้เป็นเรือ ให้ลอยอยู่ในน้ำได้และนำคลิปมาวางใส่จนกระทั่งเรือจมและนับจำนวนว่าบรรทุกได้มากน้อยเปรียบเทียบกับของเพื่อนๆ
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเลือกกระดาษที่มีช่องเสียบนำมาสำรวจสังเกตรูปร่างทดลองประกอบด้วยตนเอง
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมกันต่อกระดาษลัง ทำอย่างไรให้สูงขึ้น

กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 นำถุงกระดาษบรรจุวัสดุมาชั่งดูน้ำหนักเปรียบเทียบว่าถุงชนิดไหน ขนาดไหนสามารถบรรจุได้มากและทนทานได้ดีกว่ากัน
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กถ่ายรูปกับผลงานการออกแบบถุงกระดาษของตน
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองตีฆ้องที่ทำด้วยวัสดุโลหะโดยให้เพื่อนถือและฟังเสียงที่ตีดังออกมา
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจโลหะบริเวณโรงเรียน พบเห็นรถเข็นที่ทำจากเหล็กและทดลองใช้

กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มทดลองกัดสนิมสำรวจอุปกรณ์ก่อนการทดลอง และเรียนรู้วิธีเปิดฝาขวด การดึงฝากระป๋อง
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กสำรวจวัสดุประเภทโลหะจากนั้นทดลองนำโลหะลงในน้ำเปล่าและน้ำอัดลมทิ้งไว้ระยะหนึ่งและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มทดลองเลือกวัสดุที่เป็นสนิมลงในขวดที่เป็นน้ำอัดลมและน้ำเปล่า เลือกใช้วิธีในการหยิบจับวัสดุที่เป็นสนิม ใช้ถุงมือพลาสติก ช้อนพลาสติกและใช้ตะเกียบไม้คีบวัสดุลงในขวดทดลอง
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 คิดหาวิธีที่จะนำสิ่งที่ทดลองออกจากขวด เช่นใช้ช้อน- ส้อมตัก ใช้ไม้ตะเกียบคีบออก เป็นต้น

กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองเล่นแม่เหล็กที่มีขนาดต่างกันสังเกตว่ามีโลหะบางชนิดก็ไม่ทำให้แม่เหล็กดูดติดได้
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กร่วมทดลองการดูดของแม่เหล็ก แม่เหล็กดูดอะไรได้บ้างและอะไรที่แม่เหล็กดูดไม่ได้และนำไปใส่ห่วงตามป้ายกำกับไว้
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นแม่เหล็กให้ดูดติดกับวัสดุที่เป็นโลหะต่างๆ เช่น ลวดเสียบกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ เหรียญสิบบาท ห้าบาท สองบาท หนึ่งบาท ห้าสิบสตางค์ ยี่สิบห้าสตางค์รวมทั้งเรียนรู้ค่าของเงินด้วย เป็นต้น
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆฝึกเรียนรู้เรื่องค่าของเงิน การใช้ธนบัตรแลกเหรียญ

กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เคลื่อนไหวและจังหวะใช้อุปกรณ์พลาสติกประกอบโดยฟังสัญญาณเคาะกลองจากครูรวมทั้งได้คาดคะเนว่าเมื่อพลาสติกถูกความร้อนแล้วจะเป็นอย่างไร
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ได้นำพลาสติกมาคาดคะเนก่อนนำไปทดลองต้ม
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองต้มพลาสติกเพื่อเรียนรู้คุณสมบัติทนความร้อนของพลาสติกแต่ละชนิดสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้ความร้อนในการทดลองและรู้จักวิธีป้องกันตนเองในขณะทำกิจกรรมในแต่และขั้นตอน
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำพลาสติกไปทดลองต้มสังเกตระหว่างต้มและรู้จักใช้ไม้ตะเกียบเขี่ยหรือคีบเพื่อดูว่าพลาสติกชนิดใดที่เปลี่ยนแปลงไป

กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจพลาสติกที่ต้มเสร็จแล้วได้รู้ว่าพลาสติกเมื่อถูกความร้อนแล้วจะอ่อนตัวและเมื่อเย็นลงจะแข็งตัวและพูดคุยถึงคุณสมบัติของพลาสติกแต่ละชนิดว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
กิจกรรม“หน่วยวัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กสนุกสนานกับการนำพลาสติกมาเล่นกับตู้ไฟเพื่อให้เห็นรูปร่างของสิ่งเหล่านั้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

BACK TO TOP