อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจฟังคำอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับฝายชะลอน้ำ ประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ ระหว่างเยี่ยมชมกิจกรรม “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9”
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆให้ความสนใจกล้องถ่ายรูป ระหว่างเยี่ยมชมฐาน พระอัจฉริยะภาพด้านการถ่ายภาพ
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ฟังคำอธิบายเกี่ยวประโยชน์ของกังหันน้ำระหว่างเยี่ยมชมฐานกังหันน้ำชัยพัฒนา
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆกำลังสนใจกับกังหันน้ำชัยพัฒนา

นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ฟังคำอธิบายเกี่ยวการปลูกพืชสวนครัวไว้รับประทานเอง
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจซักถามเกี่ยวกับพืชผัก สวนครัว
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้ความสนใจผัก-ผลไม้จากโครงการหลวง
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง

นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวของในหลวงรัชกาลที่ 9
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้ความสนใจกับการใช้กล้องถ่ายภาพระหว่างเยี่ยมชมฐานพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพและวาดรูป
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจสำรวจและสังเกตลักษณะเครื่องดนตรีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงชอบ
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้สำรวจ สัมผัสเมล็ดข้าวจากรวงข้าว

นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้เรื่องราวพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างเยี่ยมชมฐานพระอัจฉริยะภาพด้านกีฬา สนใจทดลองลอยเรือในน้ำ
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจเล่นแบดมินตันซึ่งเป็นกีฬาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสนใจอีกประเภทหนึ่ง
นิทรรศการ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนใจวาดภาพเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9

BACK TO TOP